3 مورد یافت شد

کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

کارگاه نوآوری و کارآفرینی (کامپیوتر)

36 هفته‌ی 4 ساعته
78 فراگیر

رایگان

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

36 هفته‌ی 4 ساعته
35 فراگیر

رایگان