7 مورد یافت شد

حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی(یعقوبی)

36 هفته‌ی 4 ساعته
32 فراگیر

رایگان

آموزش طراحی سازه جهت ورود به بازار کار با زبان ساده

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

700,000تومان

دوره تولید محتوای 1400

4 هفته‌ی 4 ساعته
2 فراگیر

رایگان

ورود موفق به بازار رمزارز

4 هفته‌ی 5 ساعته
3 فراگیر

2,000,000تومان

مدیریت تولید

36 هفته‌ی 4 ساعته
33 فراگیر

رایگان

حسابداری حقوق و دستمزد

36 هفته‌ی 4 ساعته
34 فراگیر

رایگان

حسابداری خرید و فروش(عسگری)

36 هفته‌ی 4 ساعته
41 فراگیر

رایگان