7 مورد یافت شد

ورود موفق به بازار رمزارز

4 هفته‌ی 5 ساعته
3 فراگیر

2,000,000تومان

آموزش طراحی سازه جهت ورود به بازار کار با زبان ساده

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

700,000تومان

مدیریت تولید

36 هفته‌ی 4 ساعته
33 فراگیر

بدون قیمت

حسابداری حقوق و دستمزد

36 هفته‌ی 4 ساعته
34 فراگیر

بدون قیمت

حسابداری خرید و فروش(عسگری)

36 هفته‌ی 4 ساعته
41 فراگیر

بدون قیمت

حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی(یعقوبی)

36 هفته‌ی 4 ساعته
32 فراگیر

بدون قیمت

دوره تولید محتوای 1400

4 هفته‌ی 4 ساعته
2 فراگیر

بدون قیمت