483 مورد یافت شد

ارتباط موثر

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

ازدواج

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

تربیت جنسی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

توسعه فردی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

فرزند پروری مثبت

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

کار تیمی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

مدیریت تعارض

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

مهارت های اثربخش رهبری در سیستم

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

هنر ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

تفکر سیستمی برای مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

سیستم های اطلاعاتی برای مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

مدیریت تکنولوژی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

مدیریت دانش

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

تکنیک های مدیریت زمان

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

زنان شاغل در خانواده

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

آموزش American English File 2

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت