525 مورد یافت شد

ارتباط موثر

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

ازدواج

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

تربیت جنسی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

توسعه فردی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

فرزند پروری مثبت

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

کار تیمی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

مدیریت تعارض

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

مهارت های اثربخش رهبری در سیستم

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

هنر ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

تفکر سیستمی برای مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

سیستم های اطلاعاتی برای مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

مدیریت تکنولوژی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

مدیریت دانش

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

تکنیک های مدیریت زمان

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

زنان شاغل در خانواده

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

رایگان

پیام های امام

هفته‌ی ساعته
283 فراگیر

رایگان