481 مورد یافت شد

در حال تولید

ارتباط موثر

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

ازدواج

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

تربیت جنسی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

توسعه فردی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

فرزند پروری مثبت

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

کار تیمی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

مدیریت تعارض

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

مهارت های اثربخش رهبری در سیستم

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

هنر ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

تفکر سیستمی برای مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

سیستم های اطلاعاتی برای مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

مدیریت تکنولوژی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

مدیریت دانش

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

تکنیک های مدیریت زمان

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

زنان شاغل در خانواده

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

آموزش American English File 2

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت