466 مورد یافت شد

Demonstration Course

هفته‌ی ساعته
8 فراگیر

149تومان

ارزیابی رویکردها و ابزار تعامل آموزشی از منظر اصول یادگیری

هفته‌ی ساعته
9 فراگیر

بدون قیمت

خلاصه ای از ایجاد یک دوره درس آپ

1 هفته‌ی 1 ساعته
43 فراگیر

بدون قیمت

آموزش JavaScript

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

آموزش AdobeXD

هفته‌ی ساعته
10 فراگیر

1,000تومان

آموزش پایتون : از فرش به عرش برسید

10 هفته‌ی 4 ساعته
4 فراگیر

بدون قیمت

به زودی

برنامه نویسی به زبان پایتون

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

ریاضی 204

هفته‌ی ساعته
71 فراگیر

بدون قیمت

ریاضی تست

هفته‌ی ساعته
36 فراگیر

بدون قیمت

فیزیک تست

هفته‌ی ساعته
36 فراگیر

بدون قیمت

زیست تست

هفته‌ی ساعته
26 فراگیر

بدون قیمت

شیمی 101

هفته‌ی ساعته
49 فراگیر

بدون قیمت

شیمی 102

هفته‌ی ساعته
74 فراگیر

بدون قیمت

هندسه 301

هفته‌ی ساعته
25 فراگیر

بدون قیمت

ریاضی 102

هفته‌ی ساعته
74 فراگیر

بدون قیمت

ریاضی 103

هفته‌ی ساعته
52 فراگیر

بدون قیمت