آواشناسی


ثبت نام به پایان رسیده است

توضیحات

سرفصل های دوره:

 • زبانشناسی و موج صوتی
 • موج صوتی
 • اندامهای گفتار
 • فرآیند تولیدی صد ا
 • توصیف آوایی
 • همخوانها
 • همخوانهای انفجاری
 • همخوان لرزشی (غلتان)
 • همخوانهای خیشومی
 • همخوانهای روان
 • واکهها
 • تولید واکهای
 • واکهی بسیط و واکهی مرتب
 • طبقهبندی واکههای فارسی
 • توصیف آوایی واکههای فارسی
 • نکات مهم در مورد واکهها
 • هجا
 • انواع هجا
 • ساختمان هجا
 • بسامد وقوع واکهها در ساختمان هجای cvcc
 • بسامد وقوع همخوانها در ساختمان هجای cvcc
 • مقدار تلاش لازم: 7:00 ساعت در هفته
 • زبان: فارسی