شبکه های عصبی مصنوعی


ثبت نام به پایان رسیده است

توضیحات

معرفی دوره:
شبکه های عصبی مصنوعی یا شبکه های عصبی صناعی (Artificial Neural Networks – ANN) یا به زبان ساده تر شبکه های عصبی سیستمها و روشهای محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیشبینی پاسخهای خروجی از سامانه های پیچیده هستند. ایدهٔ اصلی این گونه شبکه ها تا حدودی الهام گرفته از شیوهٔ کارکرد سیستم عصبی زیستی برای پردازش داده ها و اطلاعات به منظور یادگیری و ایجاد دانش قرار دارد. عنصر کلیدی این ایده، ایجاد ساختارهایی جدید برای سامانهٔ پردازش اطلاعات است. [نیازمند منبع]

این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق العاده بهم پیوسته با نام نورون تشکیل شده که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل میکنند و توسط سیناپسها (ارتباطات الکترومغناطیسی) اطلاعات را منتقل میکنند. در این شبکه ها اگر یک سلول آسیب ببیند بقیه سلولها میتوانند نبود آنرا جبران کرده، و نیز در بازسازی آن سهیم باشند. این شبکه ها قادر به یادگیری اند. مثلاً با اعمال سوزش به سلولهای عصبی لامسه، سلولها یادم یگیرند که به طرف جسم داغ نروند و با این الگوریتم سیستم می آموزد که خطای خود را اصلاح کند. یادگیری در این سیستمها به صورت تطبیقی صورت میگیرد، یعنی با استفاده از مثالها وزن سیناپسها به گونه ای تغییر میکند که در صورت دادن ورودی های جدید، سیستم پاسخ درستی تولید کند.

  • سطح: مقدماتی
  • زبان: فارسی