روشها و فنون تدریس

از مزایای این دوره معادل نویسی تمام اصطلاحات تخصصی است که برای شما یک دیکشنری زبان تخصصی جهت آزمون های ارشد، دکتری و درس زبان تخصصی فراهم می کند. در این دوره پس از ذکر فنون تدریس مقدماتی به ارائه مبانی و جزئیات نظریات یادگیری رفتاری و شناختی می پردازیم و در ادامه، مکتب گشتالت نیز برای شما معرفی می شود. پس از آن ارتباطات کلاسی و نظریه های تدریس را با هم خواهیم خواند و پس از طراحی آموزشی و بحث بر سر آزمون سازی و ارزشیابی به سراغ روش های سنتی و متداول تدریس خواهیم رفت.


ثبت نام به پایان رسیده است

توضیحات

فهرست سرفصل ها:

 • درس یکم: کلیات
  • مقدمه
  • ضرورت آموختن فنون تدریس
  • اهمیت فنون تدریس
  • کاربرد فنون تدریس
 • درس دوم: نظریه های یادگیری رفتاری
  • ثرندایک (Thorndike)
  • پاولوف
  • اسکینر
 • درس سوم: نظریه های یادگیری شناختی
  • پیاژه (Piaget)
  • آزوبل
  • ویگوتسکی (Vygotsky)
  • برونر (Bruner)
 • درس چهارم: مبانی گشتالت
  • پدیده فای
  • شواهد عینی
  • نظریه میدانی
  • قوانین سازماندهی ادراک
  • اصول یادگیری
 • درس پنجم: ارتباطات
  • تعریف ارتباط
  • ویژگی های ارتباط
  • اهمیت ارتباطات
  • عناصر تشکیل دهنده ارتباطات
  • هدف ها و روش های برقراری ارتباط
  • موانع ارتباطی
  • جریان های برقراری ارتباط
  • نقش ارتباطات
  • نقش ارتباطات در کلاس
  • بهبود ارتباطات
 • درس ششم: نظریه های تدریس
  • تعریف تدریس
  • اصول انتخاب تدریس
  • کنش های تدریس
  • عوامل موثر بر تدریس
 • درس هفتم: طراحی آموزشی
  • شناخت و تدوین اهداف آموزشی
  • حیطه شناختی
  • حیطه عاطفی
  • حیطه روانی – حرکتی
  • تحلیل آموزشی
  • تحلیل محتوا
  • تحلیل روش و وسیله
 • درس هشتم: ارزشیابی
  • تعریف مفاهیم تخصصی
  • آزمون و اندازه گیری
  • ارزشیابی
  • هدف ارزشیابی
  • اهمیت و ضرورت ارزشیابی
  • انواع ارزشیابی
  • تحلیل سوالات پس از آزمون
 • درس نهم: روش های تدریس سنتی و متداول
  • حفظ و تکرار
  • سخنرانی
  • پرسش و پاسخ
  • نمایشی
  • ایفای نقش
  • گردش علمی
  • مباحثه ای
  • آزمایشی
  • روش آموزش انفرادی
  • روش در حد تسلط
  • تدریس خصوصی
  • روش آموزش برنامه ای
  • روش آموزشی به کمک رایانه
  • انفرادی تجویز شده
  • انفرادی هدایت شده
  • بارش مغزی
 • زبان: English