مقاله نویسی


ثبت نام به پایان رسیده است

توضیحات

سرفصل دوره مقاله نویسی

  • آشنایی با مقدمات کار پژوهشی و انتخاب موضوع و سوال پژوهشی
  • آشنایی با مفاهیم کلیدی در پژوهش و نحوه جستجو برای یافتن منابع علمی مناسب
  • آشنایی با روش های رفرنس دهی، روش های نت برداری و ابزارهای آن
  • آشنایی با مدل ساعت شنی نگارش مقاله
  • اشتباهات و خطاهای رایج در مقاله نویسی
  • زبان: English